वनस्पति संरक्षण तथा उद्यान विकास आयोजना


जैविक विविधता संरक्षण एंव वातावरण तथा पर्या–पर्यटन विकासमा सघाउ पु¥याउनुको साथै संरक्षित वंशाणुस्रोत विद्यार्थी तथा अनुसन्धान कर्ताहरुलाई शैक्षिक सामाग्रिको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने । 
विभिन्न जलवायु क्षेत्र अनुसार विविध किसिमका वाटिकाहरु व्यवस्थापन गरी उद्यान संरचनाहरुको संरक्षण, विकास तथा सुदृढिकरण गरी उद्यानलाई रमणीय स्थलको रुपमा विकास गर्नुका साथै उद्यान सम्वन्धि अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
वनस्पतिहरु सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै पुष्प प्रेमीहरुका लागि पुष्प प्रदर्शनी तथा वनस्पति दिवस आयोजना गरी प्रचार प्रसार गराउने ।
जैविक विविधता संरक्षण एंव वातावरण तथा पर्या–पर्यटन विकासमा सघाउ पु¥याउनुको साथै संरक्षित वंशाणुस्रोत विद्यार्थी तथा अनुसन्धान कर्ताहरुलाई शैक्षिक सामाग्रिको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने । 
विभिन्न जलवायु क्षेत्र अनुसार विविध किसिमका वाटिकाहरु व्यवस्थापन गरी उद्यान संरचनाहरुको संरक्षण, विकास तथा सुदृढिकरण गरी उद्यानलाई रमणीय स्थलको रुपमा विकास गर्नुका साथै उद्यान सम्वन्धि अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
वनस्पतिहरु सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै पुष्प प्रेमीहरुका लागि पुष्प प्रदर्शनी तथा वनस्पति दिवस आयोजना गरी प्रचार प्रसार गराउने ।
स्थानिय शोभनीय वनस्पतिहरुको अनुसन्धान तथा व्यापारीकरण गर्ने साथै आर्थिक महत्वका विरुवाहरुको उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने ।
स्थानिय शोभनीय वनस्पतिहरुको अनुसन्धान तथा व्यापारीकरण गर्ने साथै आर्थिक महत्वका विरुवाहरुको उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने ।